O Domowym Kościele

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce.  Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę, zwaną charyzmatem DK.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.


Domowy Kościół, jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie, powstał z inicjatywy jego Założyciela, Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ.


Głównym znakiem Domowego Kościoła, tak jak całego Ruchu Światło-Życie, są dwa greckie słowa "FOS" (światło) i "DZOE" (życie), wpisane w znak krzyża. Znak ten, a zarazem nazwa Ruchu, wyraża jego istotę i cel: światło Boże, wprowadzane w życie każdego chrześcijanina, każdego małżeństwa i rodziny. Znakiem pomocniczym DK jest główny znak Ruchu Światło-Życie wyrastający spomiędzy dwóch znajdujących się obok siebie i zachodzących jedna na drugą obrączek, wpisanych wraz z krzyżem w figurę domu. Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
• życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
• życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
• stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
• dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi,
• postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.


Główną Patronką DK, jak całego Ruchu Światło-Życie, jest Niepokalana Matka Kościoła. Duchową kolebką i stolicą DK, tak samo jak całego Ruchu Światło-Życie, jest Krościenko nad Dunajcem. Członkami DK są pary małżeńskie połączone sakramentem małżeństwa, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną dla nich formację. W przypadku śmierci jednego ze współmałżonków będących członkami kręgu, drugi ma prawo pozostać w kręgu. Zadaniami Domowego Kościoła, wynikającymi z przynależności do Ruchu Światło-Życie są:
• kształtowanie swoich członków w duchu formuły jedności "Światło-Życie",
• doprowadzenie ich do przyjęcia Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela (idea Nowego Człowieka),
• pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu Kościoła lokalnego (idea Nowej Wspólnoty),
• budowanie i propagowanie kultury opartej na zasadach chrześcijańskich (idea Nowej Kultury),
• służba na rzecz moralnej odnowy Narodu (Krucjata Wyzwolenia Człowieka, troska o obronę każdego poczętego życia itd.).


Program formacyjny DK kształtowany jest w oparciu o materiały formacyjne Ruchu Światło-Życie i Equipes Notre-Dame, dokumenty Soboru Watykańskiego II i II Synodu Plenarnego oraz aktualne nauczanie Kościoła. Budowaniu jedności (com-munio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne zwane zobowiązaniami lub darami:
• codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
• regularne spotkanie ze słowem Bożym,
• codzienna modlitwa małżeńska,
• codzienna modlitwa rodzinna,
• comiesięczny dialog małżeński,
• reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
• uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.


Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje osobiste zbliżenie się do Boga i realizowana jest pełnia duchowości małżeńskiej. . Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania, oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).


Krąg Domowego Kościoła tworzy 4-7 małżeństw pragnących wzajemnie się wspomagać w dążeniu do budowania w swoich rodzinach prawdziwego Domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego wzrost duchowy, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora, pełniącego funkcję doradcy duchowego. W naszej parafii jest nim ks. Witold Gąciarz oraz ks Michał Puzio.


Kręgi rodzin pracują w cyklach rocznych. Spotkania miesięczne kręgów odbywają się od września do czerwca włącznie. W okresie wakacyjno-urlopowym odbywają się rekolekcje 15-dniowe i inne krótsze rekolekcje formacyjne. Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych:
• dzielenia się życiem (wydarzeniami, radościami, troskami itp.) podczas symbolicznego posiłku,
• modlitwy - dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; krótka modlitwa spontaniczna, tajemnica różańca,
• formacji - dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego oraz omówienie nowego tematu.
Spotkanie odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i nie powinno trwać dłużej niż trzy godziny. Jego istotnym punktem jest dzielenie się realizacją zobowiązań, które decydują o rozwoju duchowym poszczególnych małżeństw, jak i całego kręgu. Część tę na każdym spotkaniu prowadzi para animatorska. Całe spotkanie może być przeplatane śpiewem pieśni (piosenek) o treści dobranej do tematu spotkania lub okresu liturgicznego.


Praca w kręgach jest pogłębiana poprzez rekolekcje w ciągu roku i w czasie wakacji. Rekolekcje 15-dniowe (tzw. oazy) Iº, IIº i IIIº przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi.


Program oazy Iº ma charakter ewangelizacyjno-katechumenalny; omawiane są również tematy związane z duchowością małżeńską. Oaza IIº rozwija biblijne podstawy inicjacji liturgicznej; omawiane jest również przeżywanie okresów liturgicznych w rodzinie. Oaza IIIº ma na celu ukazanie i przeżycie rzeczywistości Kościoła jako wspólnoty.


W ciągu roku ale również i w wakacje odbywają się rekolekcje krótsze, jak: Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin (ORAR), rekolekcje ewangelizacyjne (RE) czy różnorodne rekolekcje tematyczne RT). ORAR Iº ma na celu pogłębienie zrozumienia istoty, celu, duchowości i metody DK jako nurtu wspólnot rodzinnych w ramach Ruchu Światło-Życie. ORAR IIº stopnia przygotowuje małżeństwa do świadomego podjęcia posługi pary animatorskiej, ukazując wagę i odpowiedzialność zadań animatorskich.


Członkowie DK po przeżyciu formacji podstawowej (Oaza Iº, IIº i IIIº , ORAR I i IIº stopnia, Triduum Paschalne przeżyte w formie rekolekcyjnej, Oaza Rekolekcyjna Diakonii) podejmują służbę na rzecz lokalnych wspólnot Kościoła i korzystają z rozmaitych form rekolekcji tematycznych i specjalistycznych organizowanych przez DK lub z innych rekolekcji Ruchu Światło-Życie.


W naszej parafii funkcjonują w tej chwili cztery kręgi Domowego Kościoła oraz dwa Kręgi tzw. pilotowane, które dopiero poznają charyzmat Ruchu. Małżeństwa z tych Kręgów po zapoznaniu się z charyzmatem i sposobami formacji w Ruchu podejmą decyzję czy chcą w swoich rodzinach żyć tym charyzmatem. Kręgi zostały wymienione w kolejności ich powstania.

 

 

 

 

Krąg I

Barbara i Kazimierz Czerwińscy - animatorzy

Anna i Roman Kazańscy

Krystyna Mazuryk

Lidia i Czesław Rodakowie

Ewa Świtalska

Ludmiła i Tomasz Wanarscy

Krąg II 

Eliza i Aleksander Michalscy - animatorzy

Mariola i Waldemar Czuba

Ewa i Józef Nikiel

Bożena i Leszek Nucińscy

Krystyna i Sławomir Piotrowscy

Mariola i Tomasz Załuccy

Duchowym opiekunem tych dwu kręgów jest ks Michał Puzio.

Krąg III

Agnieszka i Marek Mrozowie - animatorzy

Patrycja i Jerzy Piróg

Agata i Paweł Madura

Krąg IV

Kamila i Piotr Młodziankowie - animatorzy

Dorota i Tomasz Balińscy

Ewa i Janusz Gajosowie

Ewa i Dariusz Legieć

Anna i Eugeniusz Nowakowie

Duchowym opiekunem tych dwu kręgów i obu kręgów pilotowanych jest ks Witold Gąciarz, który pełni też posługę moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła. 

Serdecznie zapraszamy kolejne małżeństwa z naszej parafii, aby włączały się do Domowego Kościoła .Doświadczamy, jak wielką pomocą jest dla nas  formacja w tym Ruchu i  chętnie podzielimy się swoim skarbem tj, charyzmatem światło-życie z innymi.