Kierunki działania Rady Duszpasterskiej na 2015 rok

KIERUNKI DZIAŁANIA
Rady Duszpasterskiej Parafii pw. Św. Maksymiliana w Lublinie
na rok 2015


Hasło roku liturgicznego 2014/2015: „NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ"
Tak brzmi hasło roku duszpasterskiego, który rozpoczął się wraz z pierwszą niedzielą Adwentu, 30 listopada ubr. Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w swoim słowie wstępnym wyjaśnia: „Chcemy zachęcać wierzących do patrzenia na swoje życie jak na proces, w którym powinien dokonywać się wzrost dojrzałości w wierze. Na tej drodze potrzeba osób towarzyszących: doświadczonych duszpasterzy, stałych spowiedników i kierowników duchowych, którzy pomogą odczytywać znaki, dadzą wsparcie w trudnych chwilach i przez to wzmocnią wierność Bogu i gotowość otwarcia się na Jego obecność. Poznanie Boga winno owocować żywą relacją z Nim i życiem z wiary".


Realizując program KEP pragniemy przełożyć go na konkretne działania, które będą podstawą pracy dla wszystkich grup działających w naszej Wspólnocie Parafialnej, i tak:


1. Kształtowanie chrześcijańskiego sumienia


• Codzienna lektura Pisma Świętego.
• Propagowanie wśród jak największej rzeszy wiernych nabożeństw pokutnych pierwszopiątkowych jak również pięciu pierwszych sobót miesiąca,
• Rozpropagowanie idei JERYCHA 7-dniowej nieustannej modlitwy za Parafian – II edycja
• Organizowanie cyklicznych spotkań z nauki społecznej Kościoła .
• Obsługa liturgiczna jednej, niedzielnej Mszy Świętej przez każdą grupę parafialną.
• Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy brewiarzowej świeckich.
• Udział w projekcji filmów o tematyce chrześcijańskiej w ramach parafialnego DKF
• Prowadzenie Drogi Krzyżowej i Różańca.
• Organizowanie dni skupienia i rekolekcji dla członków Rady Duszpasterskiej i liderów wspólnot.
• Organizowanie pielgrzymek do sanktuariów znajdujących się na terenie diecezji – kraju.
• Cyklicznie przeprowadzać prezentację wszystkich grup działających w parafii.
• Reagowanie na bluźniercze ataki na Kościół, duchowieństwo i zaangażowanych świeckich.
• Promowanie świętowania Niedzieli jako dnia wolnego od zakupów.

 

2. Troska o rodzinę i wychowanie oraz szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego.


Społeczeństwo boryka się dziś z problemami na nieznaną dotąd skalę. Jesteśmy świadkami dramatycznie zwiększającej się liczby rozwodów, rosnącej liczby młodych ludzi żyjących w wolnych związkach, którzy nie pragną założenia rodziny oraz wzięcia za nią odpowiedzialności. Wielu, w imię wygodnego życia bez zobowiązań odrzuca myśl o posiadaniu dzieci, uciekając się do antykoncepcji i aborcji. Z niepokojem obserwujemy stygmatyzowanie rodzin, które jako małżeństwo oparte na związku mężczyzny i kobiety, pragną wychowywać swoje dzieci w oparciu o własne przekonania, wiarę i system wartości. Przeciwstawiając się tym zagrożeniem w ramach wspólnoty parafialnej Rada powinna :
• Podejmować różnorakie działania na rzecz rodzin (oczekujemy propozycji ze strony ruchów
i stowarzyszeń).
• Prosić duszpasterzy o nadanie właściwej rangi jubileuszom małżeńskim
• Uświadamiać rodzicom ich prawa do decydowania o programach nauczania.
• Zorganizować prelekcję lekarza n/t działania środków wczesnoporonnych (pigułka „dzień po"- ważne przed wakacjami).
• Organizować i animować dzieła charytatywne(paczki, wyprawki dla uczniów z rodzin wielodzietnych i biednych).
• Koordynować działania na rzecz ubogich rodzin w parafii wspólnie z MOPR,
• Otoczyć opieką przynajmniej jedną rodzinę wielodzietną lub samotną starszą osobę przez poszczególne grupy.

 

3. Zaangażowanie w życie społeczne i polityczne


W 2015 roku odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne. Do zadań naszych należy podjęcie działań zmierzających do przełamania apatii i zniechęcenia społeczeństwa w naszej parafii, aby w duchu odpowiedzialności za losy naszego państwa wzięli udział w wyborach. Ponieważ nie możemy wskazywać partii, jak również konkretnych kandydatów, na których należy głosować, ale możemy zachęcać do udziału w wyborach i aby ułatwiając dokonanie właściwego wyboru publikować listę kandydatów ze wskazaniem jak głosowali w ważnych dla nas sprawach, takich jak ochrona życia, legalizacja związków partnerskich i innych wskazujących na to czy kandydat kieruje się w swym życiu i działalności politycznej wartościami chrześcijańskimi. W związku z powyższym proponujemy:
• Organizowanie spotkań z parlamentarzystami i samorządowcami.
a ponadto
• Organizowanie szkoleń i spotkań formacyjnych dla animatorów i moderatorów działających na różnych płaszczyznach na forum Parafii,
• Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z radą osiedla, radą gminy i innymi organizacjami działającymi na terenie parafii.
• Propagowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych.
• Zorganizowanie Klubu Seniora.
• Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez organizowanie obchodów świąt narodowych, .
• Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych (np. Parafiada), Rajd Papieski, Parafialny Festiwal Filmowy, oraz wycieczek mających na celu poznawanie historii, ważnych postaci związanych z terenem naszej Parafii i naszego miasta.
• Uroczyste obchody odpustu parafialnego – udział w obsłudze procesji.
• Nawiązanie partnerskich kontaktów z bliźniaczą parafią p.w. Św. Maksymiliana w kraju i za granicą.
• Wspieranie przygotowań organizacyjnych do Światowych Dni Młodzieży

 

4. Pozyskanie środków masowego przekazu dla dzieła ewangelizacji

 

• Współpraca z mediami katolickimi (Radio ER, Tygodnik Niedziela, Gość Niedzielny).
• Współtworzenie strony internetowej Parafii.
• Współtworzenie Kroniki parafialnej,
• Tworzenie własnych wydawnictw (Korona – okolicznościowe ulotki)
• Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez tworzenie stałych punktów kolportażu.
• Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych.
• Organizowanie okolicznościowych konkursów i wystaw.